LONTOOSTA LAPPIIN
Opettajuuteni on ollut luonnollista urakehitystä kuvataiteilijuudestani, vaikka varsinaisen opettajan urani aloitin Englannissa TEFL (Teaching English as Foreign Language) opettajana yksityisissä kielikouluissa, työskennellen Concorde International ja English in Margate kouluissa kansainvälisessä ympäristössä, monien eritasoisten oppijoiden kanssa. Opettaminen oli ennen kaikkea hyvin hauskaa ja vei minua ympäri maata uusiin paikkoihin. Opetuksessani Lontoon isot museot ovat käyneet hyvin tutuiksi (mm. National Gallery ja British Museum), sekä aikataulusuunnittelu isoille oppilasryhmille.
FROM LONDON TO LAPLAND
The development of my career as a visual artist towards teaching has come naturally, although I first began my teachership in England in TEFL teaching, working at private language schools (Concorde International and English in Margate) in international environments with students of different levels and skills of learning. Above all, the teaching was a lot of fun and took me around the country to many different places. Besides planning itineraries for large groups of students, the major museums of London have become very familiar to me in my teaching practise (National Gallery and The British Museum among others).
MOKA VOI OLLA LAHJA
Siirtyessäni opettamaan kuvataidetta, valokuvausta ja graafista suunnittelua opin aivan uudenlaisen ahkeruuden ja sinnikkyyden: nopeatempoinen työtahti toi vahvaa luottamusta osaamiseeni ja tahtoon olla hyvä opettaja. Kokemukseni oppijoista on monipuolinen, ja myötäeläminen, yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat läsnä kaikessa opetuksessani. Kuvataiteen opettajana olen tekniikoiden ja luovuuden mahdollistaja, painottaen rohkeaa kokeilemista ja epäonnistumisen pelkäämättömyyttä. Luovuus kuuluu synnynnäisesti kaikille ja jokainen voi kehittää taiteellista ilmaisuaan. Opettajana pyrin sanoittamaan käsitteitä, ilmiöitä, tunteita ja havaintoja pyrkiessämme yhdessä ymmärrykseen: taide mahdollistaa toisella tavalla tietämisen ja tiedon hankinnan.
FAILING CAN BE A GIFT
As I moved on to teach art, photography and graphic design I learned a completely new kind of diligence and resilience: the fast paced working pace brought me strong confidence in my own skills and created a persistent will to be a good teacher. My experience with different types and levels of learners is diverse, and compassion, cooperation and shared experiences are present in all of my teaching. As a visual arts teacher, I am an enabler of techniques and creativity, emphasising bold experimentation and the fearlessness of failure. Everyone is born with creativity in them and everyone can develop their skills in artistic expression. As a teacher, I strive to articulate concepts, phenomena, emotions and perceptions as we work together towards understanding: art enables knowledge and the acquisition of knowledge in different ways.
TURVALLINEN JA KANNUSTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ
Saan oppilaistani energiaa ja toivon heidänkin saavan energiaa tunneillani. Tärkeänä pidän hyvähenkisen ilmapiirin luomista, jossa omien ajatuksien ja mielipiteiden jakaminen, sekä kanssaoppijoiden kannustaminen voi olla varauksetonta, josta olenkin saanut paljon hyvää palautetta opiskelijoiltani. Tasa-arvoinen ja kannustava ilmapiiri tekee työskentelyn helpoksi ja turvalliseksi, sekä mahdollistaa prosessin kautta oppimisen jokaisen omista lähtökohdista.

SAFE AND ENCOURAGING LEARNING ENVIRONMENT

Teaching gives me energy and I hope my students get energy as well in my classes. I consider it important to create a good atmosphere in my classroom, where sharing own thoughts and opinions, as well as encouraging fellow learners, can be unreserved, as I have received a lot of positive feedback from my students regarding this aspiration. An equal and encouraging atmosphere makes working easy and safe, and allows everyone to learn from their own starting points through the process.
MONIMUOTOINEN LUOKKAHUONE
Opintojeni myötä olen ollut mukana taideperustaisissa projekteissa, jotka ovat vieneet minut niin maailmanluokan taidegalleriaan ja taidefestivaaleille, sekä viimeisimpänä Ylä-Lapin tuntureille, monitieteisiin yhteistöihin. Ikuisena oppijana olen laajentamassa osaamistani myös historian ja filosofian opetettaviin aineisiin, sillä kaikki liittyy kaikkeen ja se on mahtavaa.
THE VERSATILE CLASSROOM

Through my studies, I have been involved in art-based projects that have taken me to a world-class art gallery and art festival, and most recently to the fells of Upper Lapland, to multidisciplinary collaborations. As a lifelong learner I am in the process of expanding my professional skills to the subjects of history and philosophy, because everything is connected to everything and that is grand.
Back to Top